صفحه نخست
چهارشنبه, 03 دلو 1397

 

 

دیدگاه نمایند‌گان چین و روسیه در مورد گفتگوهای جاری هیات امریکایی با طالبان

1TV Afghanistan © 2018